Twój koszyk
Medium spinner

Wartość koszyka

Razem 0,00 zł
Twoje konto
Medium spinner

Napisz do nas +48 12 31 20 444

Wszędzie
Tel icon white

Napisz do nas +48 12 31 20 444

Regulamin

Drogi Kupujący,

poniżej prezentujemy Ci warunki korzystania ze sklepu internetowego AGDmaster.com (zwanego dalej - Sklepem). Koniecznie zapoznaj się z nimi przed rozpoczęciem korzystania z naszego Sklepu.

1. Administrator

Właścicielem i administratorem Sklepu jest CSVK sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-519) przy ul. Zamoyskiego 81/11 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000652250, NIP: 6762518282, REGON: 366059372, o kapitale zakładowym: 5 000,00 zł (zwany dalej – AGDmaster.com). Jeśli w niniejszym regulaminie używa się pierwszej osoby liczby mnogiej – oznacza to, że chodzi o AGDmaster.com i jego obowiązki oraz uprawnienia. Jeśli w niniejszym Regulaminie używa się drugiej osoby liczby pojedynczej - oznacza to, że chodzi o Kupującego i jego obowiązki oraz uprawnienia.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami, możesz tego dokonać w następujący sposób:

 • pod naszym adresem e-mail: [email protected];
 • pod naszym numerem telefonu: +48 12 31 20 444

2. Sklep

Sklep umożliwia Ci zakup produktów (zwanych dalej – Towarami), które są w chwili ich sprzedaży wystawione w Sklepie i oznaczone jako dostępne. Zakupów w Sklepie możesz dokonać wyłącznie, jeśli posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Ciebie ze Sklepu. Akceptując warunki niniejszego Regulaminu, zgadzasz się na określone w nim warunki i zobowiązujesz się do jego przestrzegania oraz zawierasz z nami Umowę o dostęp do Sklepu.

4. Rejestracja

Nie musisz zakładać swojego osobistego konta w Sklepie. Możesz złożyć zamówienie bez rejestracji konta w Sklepie, po prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia oraz akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

Masz także możliwość dokonywania zakupów jako zarejestrowany użytkownik Sklepu. Rejestracja w Sklepie wyłącza konieczność wypełniania przez Ciebie każdorazowo elektronicznego formularza zamówienia, a także umożliwia dostęp do historii Twoich zamówień. Utworzyć własne Konto w Sklepie możesz wyłącznie, jeśli posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych.

Rejestracja w Sklepie polega na utworzeniu Twojego indywidualnego konta kupującego (zwanego dalej - Kontem) i jest dokonywana poprzez:

wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej – https://www.agdmaster.com poprzez podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 10 niniejszego Regulaminu;

akceptację niniejszego Regulaminu;

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Będziemy się z Tobą porozumiewać w drodze korespondencji mailowej, pod wskazany przez Ciebie w procesie rejestracji (lub zmieniony później) lub podany na elektronicznym formularzu, wypełnianym przez Ciebie podczas składania zamówienia, adres e-mail lub/i drogą telefoniczną, na wskazany przez Ciebie w procesie rejestracji (lub zmieniony później) numer telefonu.

Jeśli jesteś Konsumentem – akceptując niniejszy Regulamin wyrażasz zgodę na to, abyśmy dostarczyli Ci na trwałym nośniku niniejszy Regulamin, w którym znajduje się pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru (pkt 9 Regulaminu) wraz z formularzem odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. Zawarcie umowy

Aby złożyć zamówienie powinieneś

 1. dodać wybrany Towar do wirtualnego koszyka,
 2. wypełnić elektroniczny formularz zamówienia,
 3. zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu (jeśli nie posiadasz Konta w Sklepie),
 4. wybrać sposób płatności,
 5. wybrać sposób dostawy.

Umowa sprzedaży Towaru jest zawierana przez Ciebie z nami w momencie otrzymania wiadomości drogą elektroniczną o przyjęciu zamówienia do realizacji, jest to skutek złożenia przez Ciebie zamówienia przez kliknięcie przycisku “Kupuję Towar - zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

Klikając przycisk “Kupuję Towar” otrzymasz potwierdzenie złożenia zamówienia drogą elektroniczną, otrzymana przez Ciebie wiadomość nie jest tożsama z zawarciem Umowy sprzedaży, jest to jedynie informacja o otrzymaniu przez nas zamówienia.

W przypadku przyjęcia Twojego zamówienia do realizacji zostaniesz poinformowany drogą elektroniczną o zawarciu umowy sprzedaży, z momentem otrzymania oświadczenia jest zawierana Umowa sprzedaży na odległość.

6. Zapłata za Towar

Możesz zapłacić za zamówiony Towar w drodze przelewu bankowego na nasz rachunek bankowy: 41249000050000460051727945

Zapłata powinna nastąpić najpóźniej w terminie 10 dni od momentu zakupu Towaru. Po upływie tego terminu, możemy anulować Twoje zamówienie, o czym zostaniesz poinformowany. Z momentem wpływu środków na nasz rachunek bankowy, dochodzi do ukończenia zamówienia Towaru. Zapłata obejmuje cenę za Towar oraz za wybrany sposób wysyłki Towaru do Ciebie.

Wszystkie dokumenty sprzedaży, w tym faktura VAT, są wysyłane drogą elektroniczną na skrzynkę mailową, udostępnioną podczas zakupu. Dokumenty te są generowane automatycznie przez system sprzedażowy.

7. Wysyłka

Towar jest Ci dostarczany w wybrany przez Ciebie w zamówieniu sposób. Możesz wybrać tylko spośród takich sposobów wysyłki Towaru, jakie są dostępne dla danego Towaru. Obok danego sposobu wysyłki Towaru znajdziesz także koszt takiego sposobu wysyłki.

Towar zostanie wysłany na Twój adres, podany przez Ciebie w procesie rejestracji lub w elektronicznym formularzu zamówienia, najpóźniej w ciągu 24 godzin od dnia ukończenia zamówienia Towaru. Dostępne możliwości wysyłki oraz związane z nimi koszty są dla Ciebie dostępne, wedle Twojego wyboru, jeszcze przed złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

8. Reklamacje

Mamy obowiązek dostarczyć Ci Towar bez wad.

W razie jednak wystąpienia wad Towaru, możesz składać reklamacje pisemnie na nasz adres: AGDmaster.com ul. Poniatowskiego 12, 32-700 Bochnia; Równocześnie z zawiadomieniem nas o stwierdzeniu przez Ciebie wady Towaru, jesteś zobowiązany odesłać nam ten Towar pod adres AGDmaster.com ul. Poniatowskiego 12, 32-700 Bochnia. W razie uznania Twojej reklamacji, zwrócimy Ci koszt przesyłki reklamowanego Towaru na nasz adres.

Poprzez wady Towaru rozumie się takie sytuacji, jeżeli Towar:

 • nie ma właściwości, które Towar powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Cię zapewnialiśmy, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym poinformowałeś nas przed zawarciem umowy sprzedaży, a my nie zgłosiliśmy zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;
 • został Ci wydany w stanie niezupełnym;
 • stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Jesteśmy odpowiedzialni z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Ciebie niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili. Jeżeli jesteś Konsumentem, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia wydania Ci Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia na Ciebie własności Towaru.

Jeżeli Towar ma wadę, możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych dla Ciebie niedogodności wymienimy rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usuniemy. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już przez nas wymieniona lub naprawiana albo nie uczyniliśmy zadość naszemu obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli jesteś Konsumentem, możesz zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez nas.

Pamiętaj, że nie możesz odstąpić od umowy na podstawie rękojmi za wady, jeżeli wada Towaru jest nieistotna!

Jeżeli Towar ma wadę, możesz także od razu zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. W takiej sytuacji, jesteśmy obowiązani wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie. Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia Twojemu żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli jesteś Przedsiębiorcą, możemy odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Pamiętaj, że jeżeli jesteś Konsumentem i zażądałeś wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożyłeś oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a my nie ustosunkowaliśmy się do Twojego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznaliśmy za uzasadnione.

W razie uznania Twojej reklamacji za uzasadnioną, wywiążemy się w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji za uzasadnioną z obowiązków wynikających z tytułu rękojmi za wady Towaru (wyślemy Ci nowy Towar lub wyślemy Ci Towar, w którym usunięto wady lub zwrócimy Ci pieniądze – w zależności od Twojego żądania).

Pamiętaj, że odpowiadamy z tytułu rękojmi jedynie wtedy, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania przez Ciebie Towaru.

Nie udzielamy odrębnej gwarancji na sprzedawane Towary.

9. Odstąpienie

Jeżeli jesteś Konsumentem, możesz w terminie 30 dni od otrzymania Towaru odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztu odesłania nam Towaru). W takim jednak wypadku jeśli wybrałeś sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów. Ponosisz jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, powinieneś wypełnić formularz stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz wysłać go pod adres: AGDmaster.com ul. Poniatowskiego 12, 32-700 Bochnia Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru wystarczy wysłanie przez Ciebie prawidłowo uzupełnionego formularza przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia przez Ciebie od umowy w sposób opisany w niniejszym punkcie Regulaminu, umowę uważa się za niezawartą. W takiej sytuacji:

mamy obowiązek niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Ci dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia Ci rzeczy w wysokości kosztu najtańszej oferowanej przez nas wysyłki; dokonujemy zwrotu płatności w formie przelewu na numer rachunku bankowego podany przez Ciebie;

masz obowiązek zwrócić nam Towar lub przekazać go osobie upoważnionej przez nas do jego odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy, chyba że zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy rzecz - do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

Jeśli nie zaproponowaliśmy Ci, że sami odbierzemy od Ciebie Towar, mamy prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Ciebie do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że w razie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W szczególności za zmniejszenie wartości Towaru będą uznawane uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania Towaru oraz niewłaściwego doboru Towaru do urządzenia.

10. Dane osobowe

Jesteś zobowiązany do podania w trakcie wypełniania elektronicznego formularza zamówienia lub rejestracji swoich prawdziwych danych osobowych. Jesteś także zobowiązany są do dbania o aktualność swoich danych osobowych przez cały czas posiadania aktywnego Konta.

W procesie rejestracji lub w elektronicznym formularzu zamówienia zobowiązany jesteś do podania następujących danych osobowych:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres, na który ma nastąpić dostawa zamówionego Towaru,
 3. adres Twojej poczty elektronicznej.

Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez nas w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w identyfikacji Twojej osoby oraz wysyłki Towaru pod wskazany przez Ciebie adres.

Jesteś uprawniony w każdym czasie do uzyskania wglądu w przekazane nam dane osobowe i ich poprawienia, aktualizacji i modyfikacji.

11. Funkcjonowanie Sklepu

Podejmiemy starania celem zapewnienia ciągłości dostępności Sklepu. Nie gwarantujemy jednak ciągłości działania Sklepu i zastrzegamy sobie prawo do okresowego wstrzymania działania Sklepu ze względu na problemy techniczne, konieczność aktualizacji oprogramowania służącego do zarządzania Sklepem oraz wystąpienia innych okoliczności uzasadniających przerwy w działaniu Sklepu.

Oto wymagania techniczne niezbędne do korzystania z naszego Sklepu:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

12. Postanowienia końcowe

Umowa o dostęp do Sklepu jest zawarta na czas nieoznaczony. Możesz jednak w każdym czasie ją wypowiedzieć, ze skutkiem natychmiastowym (chyba, że jakiekolwiek Twoje zamówienie nie zostało jeszcze ukończone – w takim wypadku umowa wygasa z chwilą ukończenia ostatniego z zamówień), poprzez oświadczenie złożone nam w następujący sposób:

 • Pisemnie - na adres AGDmaster.com ul. Zamoyskiego 81/11, 31-519 Kraków,
 • Mailowo - na adres e-mail [email protected]

My także w każdym czasie możemy wypowiedzieć Umowę o dostęp do Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym (chyba, że jakiekolwiek Twoje zamówienie nie zostało jeszcze ukończone – w takim wypadku umowa wygasa z chwilą ukończenia ostatniego z zamówień), poprzez oświadczenie złożone Ci w następujący sposób:

 • Pisemnie - na Twój adres podany w czasie rejestracji, na elektronicznym formularzu zamówienia lub później zmieniony;
 • Mailowo - na Twój adres e-mail podany w czasie rejestracji, na elektronicznym formularzu zamówienia lub później zmieniony.

Wypowiedzenie umowy o dostęp do Sklepu nie uchybia ważności i skuteczności zawartych wcześniej pomiędzy nami umów sprzedaży Towarów.

Nie wyrażamy zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikłych z zawartych umów sprzedaży. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Nasz adres e-mail na potrzeby skorzystania przez Ciebie z Platformy ODR to: [email protected]

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w razie wystąpienia następujących sytuacji:

 • zmiany przepisów prawa, zmiana przepisów podatkowych i/lub zasad rachunkowości, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Europejskiej – w zakresie związanym z przedmiotem naszej działalności,
 • istotnych zmian w funkcjonowaniu Sklepu, w tym wynikających ze zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany w zakresie oferowanych przez nas produktów i usług, zmian dot, systemów informatycznych przez nas wykorzystywanych.

Dokonanie zmian nastąpi poprzez doręczenie Ci zmian Regulaminu na trwałym nośniku, na Twój adres e-mail podany w czasie rejestracji, na elektronicznym formularzu zamówienia lub później zmieniony. Jeżeli w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zmian Regulaminu nie sprzeciwisz się zmianom, przesyłając swój sprzeciw na adres e-mail, z którego otrzymałeś zmiany Regulaminu, uważa się, że zaakceptowałeś w całości zmiany Regulaminu.

Niniejszy Regulamin podlega w całości prawu polskiemu. W zakresie w nim nieuregulowanym zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

Opinie o naszych produktach

Medium spinner
Medium spinner
Days

30 dni na

zwrot towaru

Registration

99.9% pozytywnych

opinii

Fast delivery

Natychmiastowa

wysyłka

Ssl

Bezpieczne

zakupy

Info

Profesjonalne

doradztwo


Ładowanie ...